Kasutaja piirangudRakenduse kasutamiseks pead olema vanem kui 18 ja omama aktiivset internetiühendust. Arvesta, et kõiki avaldusi ei pruugita vastu võtta ning kõik registreeritud kontod vaadatakse üle. Kontode sulgemise või külmutamise otsustab olukorrapõhiselt meie kvaliteedikontrollimeeskond, tagamaks kõigile kasutajatele kvaliteetseim võimalik teenus ning kaitse pettuste eest.

Did you find this FAQ helpful?
0
0

Submit your response