KÜMME IDUFIRMASID HUKUTAVAT VIGA

Suurte unistustega ettevõtjale võib olla oma firma asutamise protsess erutav ja rahuldust pakkuv. Ja ometi tehakse paljud firmasid viimaks hävitavad vead just algetappides. Te ei või eirata oma otsuste ja tegude olulisust koguni siis, kui teil on vaid väike arv töötajaid ja vähene rahastus või sissetulek. Et alustava firmana edu saavutada, pole vaja teha ainult õigeid asju, vaid on vaja ka vigu vältida. Kuigi igal idufirmal on omad unikaalsed raskused, saab siiski tuua välja teatud ühised probleemid, mis võivad muuta alustavale firmale edu saavutamise keerukaks. 

1. Allkirjastage firma asutamise lepingud.

Kui teete firma rajamisel teiste asutajatega koostööd, siis peaks teil olema kindlasti sõlmitud asutamislepingud, mis sätestavad täpselt ja selgelt, kuidas partnerlus toimima hakkab ja mis saab siis, kui otsustatakse koostöö lõpetada ja eraldi edasi minna. Pole tähtis, kui hea teie partnerlussuhe parajasti on – ühel hetkel võib miski ikka viltu vedada ja seda eriti siis, kui koostööd reguleeriv kokkulepe on sõlmimata. Nutikas äristrateegia hõlmab ka ennetavat kaitset lahkuminekuks ja reeglite paika panekut selle kohta, kuidas sel juhul omandiküsimustega tegeletakse.  

2. Otsustage sobiva juriidilise isiku kasuks.

Kuigi firma asutamine näib olevat lihtne, võib see siiski olla keeruline, kui te pole kursis firmade tegevust reguleerivate seaduste ja muude õigusnõuetega. Just sel põhjusel otsustavad mõned tegutseda ainult füüsilisest isikust ettevõtjana, ent sellega võetakse endale isikliku vastutuse risk. Jurist saab aidata teil säästa aega ja raha, vältides uut firmat asutades teile sobimatu juriidilise isiku kasuks otsustamisest tulenevaid probleeme.   

3. Intellektuaalomand on tähtis.

Firma intellektuaalomand on oluline komponent kohe algusest peale. Kahjuks ei suhtu liigagi paljud firmad intellektuaalomandisse tõsiselt, lükates sellega tegelemist edasi või eirates seda täielikult. Lisaks oma intellektuaalomandi kaitsmisele patentide, kaubamärkide ja autoriõigustega tuleks kaitsa ka teil olevaid ärisaladusi.

Tõsiselt pole siiski vaja suhtuda ainult oma intellektuaalomandisse, vaid me peame ka vältima teiste intellektuaalomandiga seotud õiguste rikkumist. Kui vajate abi oma intellektuaalomandiga seotud plaanide tegemisel, siis võtke ühendust mõne juristiga või kasutage LEGIDit pakkumise saamiseks korraga mitmelt juristilt. Kellegi teise intellektuaalomandi õiguste rikkumisega kaasnev kulukas kohtuasi võib uuele firmale üsna kiiresti hukatuslikuks saada.

4. Sõlmige töötajatega töölepingud.

Vabadel ja lihtsatel varastel päevadel on ilmselt kiirem ja lihtsam kaasata oma tiimi uusi liikmeid vaid suulise kokkuleppe alusel ja käepigistusega ja ainult nende tööleasumise aega paika pannes. Ent tööandja ja töövõtja vahelised suhted võivad muutuda problemaatiliseks, kui poolte kohustusi ja vastutust sätestavad dokumendid on sõlmimata. Hea tööleping sätestab lisaks ametinimetusele, kohustustele ja palgale ka ootused seoses tundliku info salajas hoidmise ja turvalisusega ning firma heaks töötades loodud intellektuaalomandi kuuluvusega, aga ka konkurentsikeelu klausli puhuks, kui töösuhe peaks lõppema. Ilma selleta võib endine töötaja viia kõik oma teadmised ja loodu konkurendile, jättes teid maha vaid vähese tagasinõudeõigusega. 

5. Hankige vajalikud litsentsid ja load. 

Lisaks vajalikule tegevusloale ja müügilitsentsile võib teie firma vajada veel ka muid spetsiifilisemaid lubasid. Peaksite enne äriga alustamist asja ilmtingimata alati põhjalikult uurima, vältimaks trahvide ja muude karistustega riskimist. Teie tegevuskohast olenevalt võib esineda täiendavaid täitmist vajavaid nõudeid. 

6. Sõlmige kirjalikud lepingud. 

Professionaalses äritegevuses tuleks ilmtingimata sõlmida kirjalikud lepingud klientide ja tarnijatega. Pelgalt käepigistusest ega suulisest kokkuleppest ei piisa ärialaste kokkulepete sõlmimisel. Kokkuleppe meili teel vahetamine on kindlasti parem variant, ent kõige parem on iseenda ja oma firma kaitseks siiski sõlmida formaalsed kirjalikud lepingud, mis sätestavad muu hulgas ka poolte käitumise ootamatuste ja võimalike vaidluste korral. Ilma kirjaliku lepinguta on kokkulepe alati vaidlustatav poolte erinevate arusaamade korral asjast. Ja just ametlike lepingute sõlmimisel saab jurist teid aidata.

7. Töövõtjad ei ole teie töötajad. 

Isegi juhul, kui nende kahe vahe näib olevat suvaline, on siiski väga oluline pidada meeles, et töö tegijad tuleb kindlalt liigitada töötajateks ja töövõtjateks. Konsulteerige juristiga täpsema info saamiseks selle liigituse kohta. Töötajaid ja töövõtjaid maksustatakse erinevalt. Hoolitsege ka selle eest, et te täidate lepingut seoses sellega, millise töö tegemist ja kui pikki töötunde te oma töövõtjatelt nõuate (ja kindlustage ka see, et nende loodu kuulub teile).

8. Arvestage maksudega.

Maksudega tegelemises pole midagi lõbusat ja seda eriti juhul, kui peate tulema toime firma juhtimisega kaasneva keerukusega. Firmad peavad arvestama müügi- ja tööjõumaksude, aga ka aktsiate eelismüügiõigusega kaasnevate maksudega ning ilma nõuetekohase planeerimise ja arvepidamiseta riskitakse ootamatu maksunõude saamise või halvemal juhul trahvide maksmise ja muude karistuste kandmisega. Leidke endale arvepidaja, kes aitab teil kõike kontrolli all hoida, ja ka raamatupidaja või jurist, kes aitab teid maksukohustuste täitmisel.  

9. Paberitöö ja dokumentatsioon

Mida lõdvemad teie dokumentatsiooniga seotud standardid on, seda suurema tõenäosusega te hätta jääte. Te peate hoolitsema oma äridokumentide nõuetekohase halduse eest ka siis, kui teie isiklik arvepidamine pole ehk laitmatu. Maksuamet ja muud aruandlust nõudvad asutused võivad huvituda igast vastukäivusest ja ebatäpsusest teie tehingutes. Just seetõttu on ka väga väikeses firmas väga oluline roll täpsel raamatupidamisel. Probleemide vältimiseks tulevikus tuleks täpselt dokumenteerida ka kõik aktsiatega tehtavad tehingud ja omandiõigused.   

10. Kindlustage endale kohe algusest peale õigusabi.

Kõige suurem viga võib seisneda selles, et firmat asutades ei toetuta kohe algusest peale asjatundlikule õigusabile – sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Alustaval firmal on küll oluline võimalikult vähe kulutusi teha, ent kokkuhoid hädavajaliku õigusabi kuludelt põhjustab ainult tulevikus rohkem probleeme. Te saate kogenud juristi kaasates vältida vigu, mis võivad hävitada teie firma enne, kui see veel hoo sissegi saab.

LEGIDi kontrollitud ekspertidest juristid aitavad teil vältida neid vigu algusest peale. Sobiva juristi varakult kaasamine võib olla parim äriotsus, mille teete.