5 õiguslikku aspekti, millega peaksid olema kursis, kui plaanid palgata pagulast

5 Legal Things to Know if you Plan to Hire a Refugee

Venemaa ja Ukraina vahelise sõja puhkemise järel on tohutu hulk põgenikke pagenud Ukrainast naaberriikidesse Euroopa Liidus. Kui kavatsed palgata pagulase, siis siin on viis põhiasja, mida pead teadma nende õigushüvede ja õiguskaitse kohta. Saad siit ka teada, mida pead sina tööandjana tegema, et kõik seaduslik oleks ja et saaksid ukrainlasi aidata neile sobivaid ümberasumisressursse pakkudes. 

Praeguse olukorra ülevaade

ÜRO andmetel põgenes esimesel Venemaa sissetungile järgnenud nädalal oma kodumaalt üle kahe miljoni ukrainlase ja arvatakse, et see arv võib sõja lõpuks kasvada nelja miljonini. Nüüd on juba kogu tähelepanu täielikult sellel, kuidas Ukrainas puhkenud konflikti eest pagejad vastu võtta, tagamaks neile esmatähtsat – ohutust ja turvalisust ja humanitaarabi. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad peagi siiski hakkama mõtlema üha enam ka sellele, kuidas oleks lõimumisabi pakkudes kõige parem aidata uustulnukatel ühiskonda integreeruda. Tähendusrikas – ja ajalooline – areng on ajutise kaitse direktiivi äsjane aktiveerimine, mis võimaldab ukrainlastel ja pikaajalistel residentidel saada hädavajalikke lõimumisteenuseid ja pääseda tööturule.

————————

5 õiguslikku aspekti, millega peaksid olema kursis, kui plaanid palgata pagulast

 1. Pagulastel on õigus töötada.
  Pagulastel on õigus Eestis töötada samamoodi nagu ükskõik millisel muul välismaalasel. Nad peavad selleks siiski läbima sama tööloa taotlemise protsessi nagu kõik muud ELi mittekuuluvate riikide kodanikud. Tööloa taotluse peab esitama tööandja ja tööluba tuleb saada enne, kui pagulane võib tööle asuda.  

Eestisse viisaga või ilma tulnud Ukraina kodanikud saavad siin töötada pärast seda, kui tööandja registreerib nad lühiajaliste töötajatena. Euroopa Liit on võtnud vastu määruse, mis annab kõigile alates 24. veebruarist sõja eest põgenenud ukrainlastele ajutise rahvusvahelise kaitse staatuse, mis lubab neil aasta aega Eestis elada ja töötada Eesti kodanikega võrdsetel alustel ehk samade õiguste ja kohustustega. Teiste riikide kodanikud peavad 6 kuud ootama elamisloa saamiseks, enne kui võivad töötada.

 1. Pagulastel on õigus sotsiaaltoetusele.
  Eestil on üks kõige komplekssemaid heaolusüsteeme Euroopas. Eestis tagatakse praegu kõigile põgenikele kaheks aastaks tasuta eluase ja toetus. Pagulased võivad saada ka eluasemetoetust ja rahalist toetust elamiskulude katteks ja ka abi töö leidmisel. Neil on õigus samadele sotsiaalkindlustushüvitistele nagu Eesti kodanikel, kuni nad elavad Eestis.
 2. Pagulased on kaitstud diskrimineerimise eest.
  Eesti seadused kaitsevad pagulasi diskrimineerimise eest töö saamisel. See tähendab, et tööandjad ei või keelduda pagulast palkamast lihtsalt seetõttu, et ta on pagulane. Tööandjad saavad siiski nõuda pagulastelt kõigi teiste töötajatega võrdset kvalifikatsiooni ja vastavust samadele standarditele. 
 3. Pagulastel võib olla õigus saada lõimumisabi.
  Eesti pakub mitmeid lõimumisabiprogramme aitamaks pagulastel oma uue eluga kohaneda. Nende programmide hulka kuuluvad keelekursused ning abistamine töö- ja elukoha otsingul.
 4. Tööandjatel võib olla õigus integreerimistoetusele.
  Pagulasi palkavatel tööandjatel võib olla õigus saada integreerimistoetust aitamaks neil katta pagulaste töökeskkonda integreerimise kulusid. Seda rahastust võib kasutada keeleõppeks, töökogemuse andmiseks ja muude meetmete tarvis, aitamaks pagulastel uues keskkonnas ja uuel töökohal sisse elada. 

Euroopa Komisjon võttis 8. märtsil vastu ettepaneku, mis käsitleb ühtekuuluvusmeetmeid pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE), mis võimaldab liikmesriikidel ja piirkondadel anda erakorralist toetust inimestele, kes põgenevad Ukrainast Venemaa sissetungi eest. CARE sisaldab ka ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetava taasteabi (‘REACT-EU’) 2022. aasta 10 miljardi euro suurust rahastamispaketti, tegelemaks pagulaskriisi sotsiaalse ja majandusliku mõjuga Euroopa Liidus.

Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit märkis hiljuti: “Tänase ettepanekuga tagab EL kohese toetuse Ukrainast põgenevatele inimestele. Liikmesriigid saavad kasutada Ühtekuuluvusfondi vahendeid, et toetada pagulasi töökoha leidmisel, haridustee alustamisel või jätkamisel ning lastehoiuteenuste saamisel. Samuti võivad nad saada toetust nõustamiseks, koolituseks ja psühholoogiliseks abiks. Rahastamine Euroopa abifondist enim puudust kannatavate isikute jaoks on samuti äärmiselt oluline, et pakkuda hädavajalikku toiduabi ja esmast materiaalset abi.”

Tööandjad peaks nende võimaluste ära kasutamiseks võtma ühendust Ühtekuuluvusfondi vahendeid haldava kohaliku või riikliku asutusega.

Ukraina pagulaste integreerimine Euroopa Liidu tööturule

Euroopas mõistetakse üha paremini, kui oluline on valideerida varakult mitteametlikke ja mitteformaalseid oskusi ja tunnustada välismaal omandatud kvalifikatsioone, et pagulased saaks tööturul oma oskusi ära kasutada. Sellega on tegeletud aktiivselt alates 2015. aastast. Kui poliitika kujundajad soovivad sellele kaasa aidata ja võidelda samal ajal raskustega teatud töökohtade täitmisel, siis võivad nad leida inspiratsiooni ja innustust Rootsi kiiralgatusest selle probleemiga tegelemisel.

Poliitika kujundajad peavad Ukraina põgenike Euroopa Liidu tööturule integreerimiseks arvestama nende poolt endaga kaasa toodavate unikaalsete oskuste ja kvalifikatsioonidega. Tähtis on ka luua võimalusi kontaktide ja võrgustike loomiseks ja tegeleda töötingimustega, et muuta nende tööturule siirdumine võimalikult sujuvaks. Viimaks väärib esile tõstmist asjaolu, et ukrainlaste õigus vabale liikumisele Euroopa Liidus muudab nad teistest pagulastest mobiilsemaks ja parandab seega nende võimalust tööd leida.

Kuidas Eesti aitab pagulastel tööd leida?

Eestis aidatakse mitmete poliitikate ja programmide toel pagulastel tööd leida. Tööle on pandud näiteks riiklik nõuandetelefon pagulasi palgata soovivatele tööandjatele, et leida pagulastele kiiremini vabu töökohti. Eesti pakub ka mitmeid lõimumisabiprogramme aitamaks pagulastel kohaneda oma uue eluga. Nende programmide hulka kuuluvad keelekursused ning abistamine töö- ja elukoha otsingul.

Lisaks sellele on Eesti valitsus koostanud järgmise dokumendi: “Ülevaade kehtivatest tingimustest Ukraina kodanike võimalikuks Eestisse saabumiseks ja kohanemiseks”. 

Kasulikud ressursid pagulastele

Kui oled Eesti tööandjana huvitatud pagulase palkamisest ja abistamisest ühiskonda lõimumisel, siis jaga nendega järgmisi ressursse selle protsessi kiirendamiseks:

Jobs for Ukranians: https://www.onlineexpo.com/en/work-for-ukraininas-in-estonia/  

Coming to Estonia: https://www.kriis.ee/en/security-situation-europe/ukrainian-war-refugees/coming-estonia 

Staying in Estonia: https://www.kriis.ee/en/security-situation-europe/ukrainian-war-refugees/staying-estonia 

Applying for Asylum: International Protection: https://www.politsei.ee/en/instructions/international-protection 

Contacts for Ukrainian War Refugees: https://www.politsei.ee/en/instructions/information-on-the-war-in-ukraine